Tillbaka till startsidan2021
2021
               

21-02-27 På rätt väg – men ytterligare förtydliganden behövs
RF har svarat på regeringens remiss där regeringen föreslår ett nytt regelverk med begränsningar av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, anpassat efter verksamheternas olika förutsättningar att bedrivas på ett smittsäkert sätt.
– För idrottsrörelsen är det en självklarhet att hindra omfattande smittspridning väger tyngre än idrottslig verksamhet. Samtidigt bidrar idrottsverksamhet till såväl fysiskt som psykiskt välmående och det är viktigt att ge människor möjlighet att kunna fortsätta utöva idrott på ett anpassat sätt och åter ta emot publik när smittläget tillåter, säger Björn Eriksson ordförande Riksidrottsförbundet.

Riksidrottsförbundet är i stort positivt till förslagen från regeringen men vill se ytterligare förtydliganden. Det handlar dels om nuvarande reglering i begränsningsförordningen som i praktiken innebär ett totalt förbud för vissa idrottstävlingar utomhus på väg, vatten, snö och i skog, dels om möjligheten att ha publik på tävlingar längre fram.

Regeringen föreslår en särskild reglering för antalet idrottsutövare vid det som benämns idrottstävling utomhus i form av ett motionslopp eller liknande. Riksidrottsförbundet menar att motionslopp eller liknande måste innefatta idrotter som inte har en helt inhägnad arena, som segling, kanot, och rodd men också orientering, cykel, löpning, triathlon, skidor med flera.

För den här gruppen idrotter är det bra att regeringen föreslår att begränsningarna endast ska gälla idrottsutövarna, de som deltar i loppet eller tävlingen, och inte som nuvarande regler att arrangören ansvarar för att det inte kommer någon allmänhet förbi längs Vätternrundans 30 mil eller i skogen vid en orienteringstävling. Men trots att dessa tävlingar kan sträcka sig över stora ytor, som exempelvis Gotland runt, eller över lång tid med många olika startgrupper, som exempelvis O-ringen, så föreslår regeringen att ett maxtak på antalet deltagare ska vara en av begränsningarna.
– Här skulle vi vilja se att regleringen i förordningen för motionsloppet eller liknande får en liknande struktur som är föreslagen för nöjesparker, djurparker, temaparker och liknande anläggningar. Det finns tydliga likheter med stora ytor samt att det totala antalet deltagare/besökare under ett motionslopp/dag på en djurpark kan vara flera gånger högre än antalet personer som är på plats samtidigt. Många motionslopp eller tävlingar kan ju sträckas ut över tid med exempelvis många startgrupper fördelade över flera dagar, så som vid en tävling i segling eller en orienteringstävling, säger Björn Eriksson.

Riksidrottsförbundet välkomnar förslagen att ta emot publik vid idrottsevenemang så småningom, både utomhus och inomhus. Men arenor, idrottsplatser och hallar varierar i storlek och maximal publikkapacitet från tiotal till tiotusentals. Större idrottsanläggningar har många gånger ett större antal in- och utpassager och även övrigt goda förutsättningar att skapa flöden som innebär att trängsel kan undvikas, även med ett större antal åskådare på plats.
– Vi är tveksamma till om en generell begränsning, ett maxtak, verkligen är träffsäker och proportionerlig. Utgångspunkten bör vara arrangörens möjlighet att säkerställa att det inte är någon trängsel genom alla delar av evenemanget. Då kan vi arbeta med smittsäkra evenemang som tar hänsyn till faktisk kapacitet, säger Björn Eriksson.
21-02-27 Stopp för enstaka matcher eller tävlingar
Folkhälsomyndigheten har fattat beslutet att idrottsrörelsen bör avstå helt från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag för yrkesmässig idrott. Beslutet grundas på det rådande allvarliga smittläget.
– Läget är allvarligt och det är oerhört viktigt att idrottsrörelsen fortsätter följa allmänna råd och rekommendationer för att undvika smittspridning. Många inom idrottsrörelsen har tagit stort ansvar. Tyvärr har vi exempel inom idrottsfamiljen där inte alla helt följt de råd och rekommendationer som finns. Idrottsrörelsen har fått ett förtroende att hålla igång viss verksamhet, ett förtroende vi ska vårda, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Riksidrottsförbundet uppmanar idrottsförbund, föreningar, aktiva och ledare att säkerställa att verksamheten fullt ut genomförs i enlighet med de gällande rekommendationerna.
– Vi längtar alla till att vi kan återgå till det som var innan pandemin men läget medför att vi nu tyvärr inte kan anordna enstaka matcher och tävlingar men kan fortsätta träna, säger Björn Eriksson.

Enligt Folkhälsomyndighetens tidigare föreskrifter och allmänna råd bör föreningar avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar med undantag för bland annat enstaka matcher eller tävlingar för barn födda 2005 och senare. Detta undantag hävs från och med den 1 mars, till dess att smittläget förbättras.
– Vi vet alla att idrottsrörelsen fyller en viktig funktion och för många barn och unga är det helt avgörande att få komma till sin träning, till sin grupp eller lag och få ta del av den viktiga gemenskapen. För många är sporren att få mötas i tävling eller match och det ställer krav hos våra ideella ledare att nu fortsatt entusiasmera medlemmarna så att vi kan behålla dem även efter pandemin, säger Björn Eriksson

Idrotten har haft undantag från de allmänna råden för yrkesmässig idrott. Definitionen på yrkesmässig idrott enligt Riksidrottsförbundet och Folkhälsomyndigheten är idrott för sådan utövare där idrottsutövningen är den huvudsakliga sysselsättningen och där utövaren befinner sig på nationell eller internationell elitnivå för seniorer inom den aktuella idrottsgrenen. Båda villkoren – idrottsutövningen som huvudsaklig sysselsättning och att befinna sig på nationell eller internationell elitnivå för seniorer – måste vara uppfyllda för att undantaget ska kunna tillämpas.

Förutom att idrottsrörelsen drabbas verksamhetsmässigt påverkas också ekonomin. Riksidrottsförbundet har framfört till regeringen att ett ekonomiskt stöd på minst 2–4 miljarder kronor är nödvändigt. Från och med den 1 mars står det noll kronor i stöd till idrottsrörelsen.
– När det är hårdare restriktioner och idrotten fortsatt ska ta ansvar så drabbas vi ekonomiskt. Vi kan inte vänta längre utan behöver ett besked kring fortsatt stöd. Slå inte på oss från flera håll, ge oss ett besked nu. Här vilar ansvaret tungt på regeringen att visa ledarskap, säger Björn Eriksson.

https://www.sbf.se/Nyheter/SvenskBilsport/stoppforenstakamatcherellertavlingar/
21-02-25 Ordinarie Förbundsmöte 18 april
Svenska Bilsportförbundet kommer genomföra sitt ordinarie Förbundsmöte den 18 april, så som informerats om tidigare. Eventuell annan information som påstår att det ska skjutas fram stämmer inte.
På förekommen anledning och ryktet som nu sprids på flera olika ställen och som tydligen flera tagit fasta på, att styrelsen tänker flytta årsmötet, stämmer inte. Vi i styrelsen vill meddela att så inte är fallet, det kommer att hållas som planerat antingen fysiskt eller digitalt, säger Roger Engström, tf Ordförande Svenska Bilsportförbundet.

https://www.sbf.se/Nyheter/SvenskBilsport/ordinarieforbundsmote18april/
21-02-19 Styrelsen informerar - 2, 2021
Vi har klivit in i februari månad och det som normalt är en säsong då vi brukar se arrangörer förbereda sig för härliga vinterrallyn och där de sista justeringarna görs av förare och mekaniker inför den stundande premiären är något annat nu. Tyvärr håller corona fortsatt världen i sitt grepp och redan flyttar idrotten fram premiärer, så även vi i bilsporten. Och med snabbare beslutsintervaller kommer nya direktiv kring vad som gäller inom olika områden i samhället. Idrotten är ett område och även inom vår värld skiljer det sig mellan inomhus och utomhus. De nu gällande rekommendationerna från de instanser som vi följer, Folkhälsomyndigheten, Regeringen och Riksidrottsförbundet är;

Idrotts-, fritids- och kulturverksamhet för barn och ungdomar födda 2002 eller senare ska kunna bedrivas, såväl inomhus som utomhus. Verksamheten ska bedrivas ansvarsfullt och i enlighet med pandemilagen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Träning utomhus kan genomföras för alla i mindre grupper.

Tävlingar kan genomföras för personer födda 2005 och senare vid enstaka tillfällen eller för dem som har sin idrott som huvudsakliga sysselsättning (elit) och på högsta internationell/nationell nivå.

Det innebär i idag att:
Vårt förhållningssätt som förbund är att rekommendera att tävling kan i nuläget endast arrangeras om myndighets tillstånd beviljas och det är på högsta nationella eller internationella nivå.

Barn födda 2005 eller senare tillåts tävla vid enstaka tävlingar.

Detta gäller till ny information har presenterats.

Den grupp som går under benämningen VVS (väg, vatten och skog) där förbund med likartade frågor kring, exempelvis stora tävlingsytor och tillfälliga arenor ingår, fortsätter sitt arbete tillsammans med Riksidrottsförbundet och Folkhälsomyndigheten.
Fortsatt gäller i alla sammanhang att följa de restriktioner som myndigheterna uppmanar till.

Här på Riksidrottsförbundets sida finns mer information om corona och idrotten, https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/
Och på vår sida, bilsporten och corona, https://www.sbf.se/CoronaochBilsporten/

Situationen med Svenska Rallyt och ekonomin i bolaget har varit på styrelsen bord under hela hösten. Bolagets ekonomi har varit ansträngd efter 2020 års tävling som på grund av vädret orsakade en stor förlust och genom att 2021 års tävling fick ställas in på grund av pandemin.
Nuvarande läge är att vi, Svensk Bilsport, tillsammans med vår andra hälftenägare diskuterar om olika lösningar för att kunna säkra ett VM-rally i Sverige för 2022 samt även en fortsättning kommande år. Det har spekulerats i media och på sociala plattformar kring de avtal som finns mellan ägarna, det finns idag ett aktieägaravtal tecknat 2011, i övrigt inga andra avtal, däremot finns det ett direktiv från ägarna till Svenska Rallyts styrelse, tecknat April 2020, där ägarna utrycker sin vilja om bolagets fortsatta riktning.

Sedan september förra året har vi en projektgrupp för elektrifiering där arbetet pågår för fullt. Gruppen har haft ett flertal digitala möten under hösten och vintern där gruppens fokus från start haft elektrifieringsfokus. Dock insåg man snabbt att frågan även omfattar en framtida fossilfri bilsport med alternativa bränslen till det som idag finns på marknaden. Politiska beslut och samhällets miljömål kommer att påverka vår bilsport på många olika sätt och det är viktigt att vi redan nu planerar för en övergång till el och alternativa bränsle för vår framtida tävlingsverksamhet.
Just nu finns det en enkät utskickad till utskott och förtroendevalda för att få in var de olika sportgrenarna står i frågan om bilsportens framtid och en fossilfri verksamhet. Som meddelats tidigare så ska en första rapport delges på Förbundsmötet i april- 21 om hur vi kan och måste hantera framtiden för vår bilsport.

Just nu är vi även i full gång med arbetet inför det kommande Förbundsmötet som kommer att hållas den 18 april. Styrelsens förhoppning är att det ska kunna genomföras fysiskt, men med det just nu rådande pandemiläget är det för tidigt att säga om det kommer kunna fungera. Därav planeras det parallellt för ett digitalt Förbundsmöte. Blir det så kommer det att ske via någon av de plattformar som växt fram under senaste året för att kunna genomföra den här typen av möten.

Styrelsen har under den senaste tiden fått en del frågor vad som händer i DOG-gruppen där fem distrikt av 12 har valt att lämna gruppen. Gruppen, som inte är ett beslutande organ, är en informell sammanslutning sen många år tillbaka, där syftet varit och är att utbyta erfarenheter och samarbete mellan våra tolv distrikt. Anledningen till att flera distrikt nu lämnar gruppen, är enligt distriktens egen utsago, att den inte fyller sin tänkta funktion idag.
Det har senaste tiden handlat mer om angrepp och misstänkliggörande av förtroendevalda personer inom förbundet snarare än att driva Svenska Bilsport framåt. En tråkig utveckling av något som skulle kunna vara en bra plattform att jobba utifrån, men som i stället resulterat i en splittring av gruppen. För styrelsen och kansliet blir det ingen skillnad, vi kommer fortsatt att föra dialog och kommunikation med samtliga distrikt som är en del av Svensk Bilsport.

Nu har vi i styrelsen även fastställt bemanning i utskott och kommittéer utifrån valberedningens förslag. Det blev som vanligt en del omval kombinerat med nyval på nya förtroendevalda i de olika funktionerna. Alla dessa ideellt engagerade förtroendevalda/medlemmar inom Svensk Bilsport är oerhört värdefulla, utan er så skulle mycket inte fungera alls.
Vi känner en stor tacksamhet för det arbete som läggs ned i utskott och kommittéer.

Styrelsen har under förra veckan beslutat om förslaget till budget och verksamhetsplan för 2021. Det har varit oerhört svårt att försöka förstå sig på hur pandemin kommer påverka vår verksamhet. Men vi går in med en stark tilltro på 2021 och att vi kommer kunna ha en verksamhet, kanske inte helt normal, men ändå med positiv tillförsikt. Skulle det visa sig att vi ser att ekonomin ej bär sig så kommer vi rappt agera på det, liksom förra året, och göra de nedskärningar och prioriteringar som krävs. Nytt i budgetförslaget blir att vi kommer stärka tjänstemannaorganisationen med Sportgrensansvariga som ska stötta och utveckla vår idrott. Därtill också stärker vi också upp på området säkerhet med en resurs.

Under lång tid har det pratats om en digital utbildningsplattform och vi kan äntligen meddela att vi är i slutfasen med att få de sista papperna klara kring. Syfte och mål med plattformen är att kunna centralisera våra utbildningar och därigenom också kunna erbjuda likvärdig utbildning runt om i vår rörelse – oavsett vart i landet du bor. Plattformen kommer också bli ett verktyg för oss att kvalitetssäkra och följa upp våra utbildningar, likväl som att skapa en större tillgänglighet för våra medlemmar. Vissa utbildningar kommer att flyttas till att bli helt digitala, medan andra kommer att behålla sina fysiska moment och/eller träffar. Hur utbildningen än ser ut kommer allt att vara samlat på samma plats. Vi jobbar även för att få till en lösning så att plattformen kan samarbeta med LoTS, vilket kommer att underlätta för alla när det gäller att ta ut licenser. När plattformen väl är på plats gäller det att fylla den med innehåll innan vi kan lansera den – så ha tålamod! Vi ser dock fram emot att kunna öppna upp den för rörelsen och ser väldigt positivt på den utveckling plattformen kan ge oss!

Med syfte att fortsätta utveckla Bilsport on Tour och sprida bilsportglädje runt om i landet har huvudkontoret gjort en ansökan till FIA Sports Grant Programme 2021 gällande Virtuell Bilsport on Tour (Digital Motorsport on Tour). Touren kommer besöka olika event, tävlingar och arrangemang runt om i landet – utifrån de möjligheter som finns efter rådande restriktioner.
Under 2021 kommer touren att lägga mycket fokus på vår Virtuella Bilsport och det bidrag som beviljat från FIA kommer delvis att finansiera denna satsning som kommer att starta upp igen under våren. För exakta former för hur det kommer se ut ber vi er hålla utkik på hemsidan www.sbf.se
21-02-16 OBS! - Kom ihåg att ansöka om LOK-stöd senaste 25 februari!
Torsdag den 25e februari är sista dagen att ansöka om LOK-stöd (statligt lokalt aktivitetsstöd) för de aktivieteter som genomförts under hösten 2020.

Info med anledning av corona
Tills vidare ska idrottsföreningar registrera genomförda aktiviteter som vanligt, alltså registrera de deltagare som faktiskt var med. LOK-stödsansökan för hösten 2020 ska endast innefatta de faktiskt genomförda aktiviteterna.

Riksidrottsförbundets ambition är att det inte ska göra skillnad om föreningen, på grund av corona, beslutat att göra uppehåll i verksamheten eller haft möjlighet att fortsätta. En extra fyllnadsutbetlaning för våren 2020 har gjorts i december 2020 och RF avser att göra motsvarande fyllnadsutbetalning i efterhand även för höstens aktiviteter.

Fullständig information om LOK-stödet finns att hitta här: https://www.rf.se/bidragochstod/lok-stod/

www.sbf.se

21-02-11 Gemensamt förhållningssätt från länsstyrelserna om tävling och uppvisning på väg
Med anledning av covid-19 har länsstyrelserna gemensamt enats om förhållningssätt gällande hur de ska arbeta med ansökningar om tävling och uppvisning på väg med anledning av Covid-19, det meddelas i information från länsstyrelserna.

Nedan följer informationen som nu gäller från länsstyrelserna.

Så påverkas din ansökan av covid-19
Ansök som vanligt minst 4 månader innan arrangemanget
Du behöver fortfarande ansöka minst 4 månader innan arrangemanget och betala in ansökningsavgiften.

Avgiften kan betalas tillbaka om din ansökan återkallas
Länsstyrelsen kan avvakta med handläggningen för att se vilka eventuella lättnader som väntas framöver, men senast 3 månader innan arrangemanget ska äga rum påbörjar vi handläggningen. Om du väljer att återkalla din ansökan innan vi påbörjat handläggningen kan du få tillbaka din ansökningsavgift.

Du kan byta datum en gång, flera gånger kräver ny ansökan
Innan vi har fattat beslut kan du byta datum för ditt arrangemang, men du får bara byta datum en gång och det nya datumet får ligga högst ett halvår framåt i tiden.

Byter du datum fler gånger får du ge in en ny ansökan och betala en ny ansökningsavgift. Notera att om det då är mindre än 4 månader till arrangemanget kommer den nya ansökan att avvisas som för sent inkommen.

Din ansökan avslås om det fortfarande råder deltagarbegränsningar
Vi arbetar för att du ska ha ett beslut senast en månad före arrangemanget. Om det vid tiden för beslutet gäller en sådan begränsning för deltagarantalet att arrangemanget strider mot begränsningen kommer Länsstyrelsen att avslå ansökan.

Så beräknas antalet deltagare vid tävlingar och uppvisningar
Vid bedömningen av antalet deltagare räknar Länsstyrelsen med stöd av pandemilagstiftningen in varje fysisk person. Det här innebär att även exempelvis publik och funktionärer räknas. Deltagarantalet räknas för hela arrangemanget även om du delar upp deltagare i olika startgrupper.

www.sbf.se
21-02-10 Crosskart och rallycross i Bilsportgalan 2021
Årets gala blir som så mycket annat just nu, digital och kommer kunna ses på sbfplay.se. Under fem tisdagar med premiär i går kommer Bilsportgalan ingå med ett eget avsnitt i det återkommande programmet Bilsportnytt.

Programledare är Sebastian Bourghardt som under fem tisdagar ska ta sig genom en digital Bilsportgala och uppmärksamma och fira bilsportåret 2020. I veckans galaprogram uppmärksammas crosskart och rallycross, där vi hör från Sebastian Enholm, Johan Kristoffersson, Oliver Eriksson och Klara Andersson. Även galans mångårige konferencier Mikael Johansson från Bilsport delar med sig av sina bästa galaminnen.

www.sbf.se/Nyheter/SvenskBilsport/Bilsportgalan2021/

21-02-07 Idrotten fortsatt på paus
Med rådande pandemi och rekommendationer så vill vi från Svensk Bilsport förtydliga våra rekommendationer central avseende tillstånd för tävling,

1, Alla födda 2002 och senare får träna utomhus och inomhus, läs mer här:https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/nufarallabarnochungatrana/

2, Alla födda 2005 och senare samt ”elit” (de som har det som huvudsakliga sysselsättning samt tävlar på högsta internationell/nationell nivå), är undantagen förbudet

I dialog med RF så är vår hållning att vi som förbund ej rekommenderar att någon utfärdar några tillstånd till tävling om de ej inbegriper punkt 2 ovan.

Självklart är dialogen med myndigheter avgörande samt de rådande lagar som nu finns framtagna: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/tillfallig-pandemilag-ger-fler-befogenheter-for-atgarder-om-smittskydd/

Observera att ovan text kan komma att ändras inom kort och förbehåller oss rätten till ev. textfel.

https://www.sbf.se/Nyheter/SvenskBilsport/idrottenfortsattpapaus/

21-02-05 Corona och idrotten
Tyvärr håller corona fortsatt världen i sitt grepp och redan flyttar idrotten fram premiärer, så även vi i bilsporten. Och med snabbare beslutsintervaller kommer nya direktiv kring vad som gäller inom olika områden i samhället. Idrotten är ett område och även inom vår värld skiljer det sig mellan inomhus och utomhus. De nu gällande rekommendationerna från de instanser som vi följer, Folkhälsomyndigheten, Regeringen och Riksidrottsförbundet är;

Idrotts-, fritids- och kulturverksamhet för barn och ungdomar födda 2002 eller senare ska kunna bedrivas, såväl inomhus som utomhus. Verksamheten ska bedrivas ansvarsfullt och i enlighet med pandemilagen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Träning utomhus kan genomföras för alla i mindre grupper.

Tävlingar utomhus kan genomföras för personer födda 2002 och senare vid enstaka tillfällen eller för dem som har sin idrott som huvudsakliga sysselsättning (elit) och på högsta internationell/nationell nivå.

Det innebär i idag att;
Vårt förhållningssätt som förbund är att rekommendera att tävling kan i nuläget endast arrangeras om myndighets tillstånd beviljas och det är på högsta nationella eller internationella nivå.

Barn födda 2005 eller senare tillåts tävla vid enstaka tävlingar.

Detta gäller till ny information har presenterats.

Den grupp som går under benämningen VVS (väg, vatten och skog) där förbund med likartade frågor kring, exempelvis stora tävlingsytor och tillfälliga arenor ingår, fortsätter sitt arbete tillsammans med Riksidrottsförbundet och Folkhälsomyndigheten.
Fortsatt gäller i alla sammanhang att följa de restriktioner som myndigheterna uppmanar till.

Här på Riksidrottsförbundets sida finns mer information om corona och idrotten, https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/
Och på vår sida, bilsporten och corona, https://www.sbf.se/CoronaochBilsporten/
21-02-05 Minnesfondernas stipendiater 2020
Året 2020 blev ett annorlunda år för tävlingsverksamheten inom bilsporten. Men det fanns ljusglimtar där det inom en del sporter kunde tävlas. Nu har minnesfonderna utsett 2020 års stipendiater. Inom Svensk Bilsport finns två minnesfonder. Dessa är för Ronnie Peterson och Essebro-Anecto Minnesfond. Två av stipendiaterna tilldelas pengar från Ronnie Petersons minnesfond. Dessa är Linus Lundqvist och Viktor Gustavsson. Båda tilldelas ett stipendium på 30 000 kronor. Från Essebro-Anecto minnesfond tilldelas tre personer stipendium. Dessa är Jim Jansson, Lucas Westerlund och Theo Ödmark med respektive 40 000, 20 000 och 40 000 kronor.
21-02-05 Bilsportgalan 2021
Den årliga Bilsportgalan med festligheter, högklassig underhållning och utdelning av BilsportAwards, SM-medaljer och förtjänsttecken har skett genom ett samarbete mellan motorförlaget Albinsson & Sjöberg och Svenska Bilsportförbundet sedan 2004. Bilsportgalan 2020 genomfördes på Göransson Arena i Sandviken. 2021 blir det som så mycket annat digitalt.

Corona sätter käppar i hjulen även för Bilsportgalan 2021. Istället för en heldag med gala, trerättersmiddag, show och fest blir det i år en digital gala i flera delar. Bilsportgalan 2021 presenteras i Bilsportnytt på SBFplay.se under några veckor framåt med start den 9 februari. Här kommer medaljörer och internationella framgångar lyftas fram med klipp och intervjuer från det gångna året.

Programledare blir Bilsportnytts ankare Sebastian Bourghart med inspirerande inspel från tidigare Bilsportgalors egen konferencier Mikael Johansson.

Första delen av galan nu på tisdag 9 februari klockan 20.00 på www.sbfplay.se
21-02-02 JC Racetekniks juniorer med i Svenska Landslaget
Svenska Bilsport Förbundet presenterade under onsdagen sitt landslag (Sweden National Team). Två av de antagna är värmländska JC Raceteknik Juniorteam-förarna Alex Gustafsson (14) och Isak Reiersen (17).

Båda förarna hade en framgångsrik säsong 2020, där Alex Gustafsson blev historisk som första vinnaren någonsin i RallyX Nordics nya klass Crosscar Junior. Samtidigt slutade Isak Reiersen på en hedervärd tredjeplats i klassen Crosscar. Duon tävlar sedan 2016 för JC Raceteknik Juniorteam. För Reiersen är det sjätte året i SBFs landslag, medan Gustafsson kom med i år.

Alex Gustafsson:
”Det känns jättekul att SBF sett vad jag gjort och att de tror på mig. Det här är en verkligen möjlighet för mig att utvecklas ännu mer och jag är stolt att få representera landslaget.. Det kommer bli ett spännande 2021, så jag hoppas Corona minskar så vi kan komma ut och tävla igen.”

Isak Reiersen:
”Jag kom med i landslaget 2016, och det känns kul att fortsätta ha det här samarbetet. Att vi båda är med visar att Juniorteamet är med i toppen av motorsportutövare i Sverige, det känns såklart väldigt kul.”

Hela listan för SBFs Landslag 2021: https://www.sbf.se/Nyheter/SvenskBilsport/Landslaget2021/
21-02-01 Bäckmans uttagna till landslaget för andra året i rad
Idag blev det klart att syskonen Andreas och Jessica Bäckman från Boden har blivit utvalda till svenska landslaget för Bilsport för andra året i rad.
– Detta är en fantastisk möjlighet för oss att fortsätta vår utveckling inom bilsporten och vi är oerhört stolta att återigen få vara med i landslaget denna säsong, säger Andreas Bäckman.

Idag offentliggjorde Svensk Bilsport sina landslagsförare för 2021. Bland alla talangfulla förare från landet över så fanns syskonen Andreas och Jessica Bäckman från Boden med bland namnen av de som valts ut. Andreas kommer återigen att ingå i seniorlandslaget Sweden National Team medan Jessica kommer att ingå i juniorlandslaget Sweden Junior Team.
– Väldigt glad och tacksam att Svensk Bilsports landslag vill fortsätta att satsa på oss. Det är en viktig pusselbit för oss att kunna fortsätta vår väg mot att tävla i VM. Att vara med i landslaget kommer även att kunna hjälpa oss att utvecklas som förare och allt som kommer med att vara racingförare på elitnivå, säger Jessica Bäckman.

Förbundets huvudsyfte med landslaget är att utveckla förare inom bilsporten och ge dem så många verktyg som möjligt.
– Detta är en fantastisk möjlighet för oss att fortsätta vår utveckling inom bilsporten och vi är oerhört stolta att återigen få vara med i landslaget denna säsong, säger Andreas Bäckman.

Landslagets elitsatsning på bilsporttalanger
Landslagskapten Pier Steffansson ser framemot att få fortsätta jobba med Andreas och Jessica Bäckman:
– Jätteroligt att jobba med Andreas & Jessica! Dom har utvecklats och samlat erfarenhet, och arbetat hårt för att nå målet att tävla på VM nivå. Vi fortsätter arbetet framåt tillsammans med landslaget och med syskonens drivkraft, fokus, engagemang och helhetspaket Andreas och Jessica har runtomkring sig lägger vi pusslet för att ta nästa steg, säger Pier Steffansson.

Andreas och Jessica ser framemot att få utvecklas mer på alla plan under 2021 och hoppas på att kunna bli mer kompletta som förare med hjälp av den här satsningen:
– Inför 2020 kom det som en positiv överraskning när vi fick reda på att vi blivit uttagna till landslaget. Mycket av landslagsaktiviteterna blev inställda under 2020 av förklarliga skäl men det var ändå lärorikt år att få vara med i landslaget. Som bilsportare finns det så mycket som ligger bakom de få tillfällen på racingsäsongen när man ska prestera ute på banan, och där är landslaget en viktig del i våra satsningar, säger Andreas Bäckman.
21-02-02 Landslaget 2021
Tävlingarna ha så smått börjat smyga igång internationellt inom bilsporten och förbundskapten Pier Steffansson har nu tagit ut de förare som säsongen 2021 kommer representera det svenska landslaget i bilsport.

Svensk Bilsport har landslagsförare inom fem olika sportgrenar, karting, crosskart, racing, rally och rallycross och bland förarna som säsongen 2021 ingår återfinns både veteraner och nykomlingar som väntar på att få komma igång med sitt tävlande.
- Vi kommer från en konstig säsong och vi går nu in i ännu ett bilsportår där vi fortsatt inte vet riktigt vad som kommer köras, om och när det kanske tävlas. Det blir naturligtvis annorlunda för alla med de förutsättningarna. Men jag tycker att vi med 2021 års landslagsförare har fått till en bra bredd av förare som är på väg in internationellt i sina grenar till redan etablerade förare som kommer köra om guldmedaljer i sina planerade mästerskap, säger Pier Steffansson, Svensk Bilsports förbundskapten.

En av de mest meriterade förarna i årets landslag är Thed Björk som vunnit STCC men som även 2017 blev världsmästare i WTCR.
- Det känns verkligen bra att vara med. Jag fick själv bra stöd när jag var ung och på väg framåt och att nu kunna komma tillbaka och egentligen vara med för att kunna delge mina erfarenheter till de som är unga och på väg framåt idag och då inte bara när man sitter i bilen utan allt det andra runt omkring, säger Thed Björk som siktar mot ett andra mästerskapsguld i WTCR.
- Jag vann 2017 så det börjar bli dags för en ny seger nu.
Inom racingen återfinns bland annat även de båda Indy Car-förarna Marcus Ericsson och Felix Rosenqvist, men även Dino Beganovic som lever sina dagar i Ferraris egen utvecklingsakademi.
Mer i början av sin karriär är kartingförare Mathilda Olsson som nu tar klivet in i landslaget.
- Det känns väldigt roligt och det känns kul att vara en del av landslaget och spännande för den kommande säsongen. Jag tror det kommer utveckla mig mycket och att det blir lärorikt att ta del av den erfarenhet som finns från andra förare som kommer från andra sportgrenar, säger Mathilda Olsson som just nu är i de sista förberedelserna för säsongen 2021.
- Vi kommer gå in mot 2021 och hoppas vi bli ännu starkare och jag tror att det kommer bli riktigt bra när alla bitar är på plats.

De senaste åren har Sverige firat många fina framgångar internationellt inom flera olika sportgrenar, men allra mest medaljklirr har det varit inom rallycrossen med fem raka VM-guld sedan 2016. Därtill har det segrats i supportklasser och i EM. Anton Marklund vann sitt EM-guld 2017 då han under det året klev ett steg tillbaka från VM-satsningen. Efter EM-guldet har det sen åter varit fokus på VM. 2019 hade Marklund sitt bästa VM-resultat hittills med en sjunde plats där det blev en pallplats i den avslutande tävlingen i Spanien.
- Vi hade bra fart i premiären i Höljes, men sen fick vi lite mer tekniska problem med bilen och det var så tight mellan race förra året så vi kom inte till rätta med det förens det som blev sista tävlingen i Spanien där vi var på pallen och det var kul, men vi hade definitivt hoppats på mer, säger Anton Marklund som sitter i slutförhandlingar kring vad det blir han ska tävla i under 2021.
- Jag ska köra tävlingsbil i år, men exakt vad det blir är inte helt klart, men det är klart att det är rallycrossen jag brinner för och det är den jag siktar på, avslutar Anton Marklund.

Redan har Oliver Solberg gjort VM-premiär som fabriksförare för Hyundai, Dino Beganovic kört till sig pallplatser i Asiatiska Formel 3 och både Johan Kristoffersson och Timmy Hansen har testkört inför starten av den nya serien Extreme-E, så bilsportåret 2021 har smugit igång.
- Absolut är vi igång på sina ställen, men det är klart man längtar till när allt är i full rullning och vi åter kan resa mer och vara på plats under tävlingarna, avslutar Pier Steffansson.

Landslaget 2021
Rallycross
Klara Andersson
Oliver Eriksson
Kevin Eriksson
Philip Gehrman
Timmy Hansen
Kevin Hansen
Johan Kristoffersson
Anton Marklund
Isak Sjöqvist
Linus Östlund

Rally
Mattias Adielsson
Johan Johansson (kartläsare)
Tom Kristensson
Jari Liiten
Dennis Rådström
Oliver Solberg
Pontus Tidemand
Adam Westlund

Racing
Viktor Andersson
Dino Beganovic
Thed Björk
Isac Blomqvist
Andreas Bäckman
Jessica Bäckman
Marcus Ericsson
Joel Eriksson
Jimmy Eriksson
Joel Granfors
Rasmus Lindh
Linus Lundqvist
Alfred Nilsson
Felix Rosenqvist
Emil Skärås
Mikaela Åhlin-Kottulinsky

Crosskart
Oskar Andersson
Alex Gustavsson
Patrik Hallberg
Algot Hammarqvist
Isak Reiersen
Jonathan Rådström

Karting
Norton Andreasson
Alexander Dahlberg
Viktor Gustavsson
Caspian Hagman
Casper Jansson
Junior Jonsson
Mathilda Olsson
Jesper Sjöberg
Benjamin Thörnqvist
Theodor Ödmark
21-02-01 Jobbar du med datorer? - Jag (Motorsport i Värmland) söker samarbetspartner
Min extremt gamla XP-dator är nu verkligen inne på sista versen så jag tänkte kolla om det fanns någon av mina läsare som var intresserad av någon form av samarbete?

Är du intresserad av att göra nån form av deal? Eller har du något bra erbjudande?

Hör av dig till mig, maria@motorsportivarmland.nu
Det går också att ringa på 0731-80 13 68
21-02-02 Extra Förbundsmöte
Söndag den 14:e mars, klockan 14.00 hålls ett extra Förbundsmöte.
Mötet kommer att genomföras digitalt via mötessystemet EasyMeet.

Information om hur anmälan för deltagande i mötet ska genomföras publiceras inom kort. Förbundsmötesombud får information separat via e-post.

Förslag till föredragningslista, ombudsförteckning samt valberedningens förslag till mötesfunktionärer publiceras senast 7 dagar innan mötet.

» Begäran. pdf

21-01-22 Minnesfondernas stipendiater för 2020
Året 2020 blev ett annorlunda år för tävlingsverksamheten inom bilsporten. Men det fanns ljusglimtar där det inom en del sporter kunde tävlas. Nu har minnesfonderna utsett 2020 års stipendiater.

Inom Svensk Bilsport finns två minnesfonder. Dessa är för Ronnie Peterson och Essebro-Anecto Minnesfond.

Två av stipendiaterna tilldelas pengar från Ronnie Petersons minnesfond. Dessa är Linus Lundqvist och Viktor Gustavsson. Båda tilldelas ett stipendium på 30 000 kronor. Nedan ser du motiveringarna till dessa två.

Linus Lundqvist – Racing
Den internationella satsningen har sannerligen burit frukt. Med en otrolig överlägsenhet har han återigen visat och bevisat sin talang, mentala och fysiska styrka, goda känsla samt en väl utvecklad köruppfattning och teknik. Sammantaget har detta resulterat i storartade framgångar i form av en fullständigt outstanding seger i amerikanska Formula Regional Americas-serien.

En välpackad kappsäck med god mix av hårt arbete, målmedvetenhet, fokusering, ödmjukhet, sportmanship och kamratskap är sannolikheten för ännu större framgångar tämligen given…..strålkastarljuset lyser klart på Linus Lundqvist, som är på god väg att nå sina drömmars mål.

Viktor Gustavsson – Karting
En fantastisk säsong med fina internationella framgångar har denne förare haft, kronan på verket måste ha varit Europamästerskapet där Viktor vann KZ2 klassen med bred marginal till andraplatsen.

Men även andra framgångar som en 10:e plats i KZ2 Supercup under VM i Italien efter Pole Position följt av lite otur med vattenläckage i ett av heaten vilket gjorde finalen till en lite tuffare uppgift än förtjänat. Förarkvalitet är det inte brist på och vi ser med stor förväntan fram mot kommande säsong!

Från Essebro-Anecto minnesfond tilldelas tre personer stipendiet. Dessa är Jim Jansson, Lucas Westerlund och Theo Ödmark. Nedan finns motiveringen till dessa tre.

Jim Jansson – Rallycross
Med en karriär som präglats av okuvlig strävan att utvecklas och där målmedvetenhet och fokus varit ledord tar Jim Jansson nu steget upp till nationella kungaklassen 2400 i Rallycross. Framgångar har sporrat och temporära motgångar har inte hindrat fortsatt satsning framåt.

Essebro-Anecto Minnesfond finner Jim Jansson vara en värdig stipendiat inför säsong 2021 och tilldelar honom ett stipendium uppgående till 40 000 kronor.

Lucas Westerlund – Radiostyrd Bilsport
I en sportgren som domineras av betydligt äldre och mer erfarna utövare och sin geografiska belägenhet till trots har Lucas Westerlund uppvisat fina framgångar såväl lokalt som på riksnivå i Radiostyrd Bilsport. Därtill visar han en tydlig vilja till strävan framåt och en målmedvetenhet att fortsätta utvecklas i sin sport.

Essebro-Anecto Minnesfond finner Lucas Westerlund vara en värdig stipendiat inför säsong 2021 och tilldelar honom ett stipendium uppgående till 20 000 kronor.

Theodor Ödmark – Karting
En förare som de senaste 4 åren vuxit sig starkare och starkare för att under 2020 blomma ut ordentligt. Svensk mästare i klassen OKJ, vinnare i Spring trophy, Summer trophy samt Göteborgs stora pris plus ett par delsegrar i regionsserier vittnar om en fantastisk säsong och vi ser med spänning fram mot fortsättningen på detta äventyr, kanske klassbyte till seniorklasserna nästa säsong?
Theo tilldelas ett stipendium uppgående till 40 000 kronor

https://www.sbf.se/Nyheter/SvenskBilsport/minnesfondernasstipendiaterfor2020/
21-01-22 Tre ledamöter ställer inte upp för omval vid kommande förbundsmöte
Tre nya ledamöter kommer att ansluta styrelsen i april när Svenska Bilsportförbundet genomför sitt förbundsmöte. Det står klart sedan tre sittande ledamöter väljer att inte ställa upp för omval.

Det är Urban Wahlberg som arbetat i styrelsen i sex år samt Karin Leandersson och Per-Gunnar (Peggen) Andersson som båda varit verksamma i fyra år som informerat valberedningen att de inte är aktuella för ett omval vid förbundsmötet den 18 april. Beslutet kommer i en turbulent tid för den svenska bilsportrörelsen.
- Vid förbundsmötet i september framförde man från den framröstade nya styrelsen ett villkor om att vi skulle sitta kvar för att överföra kunskap till den nya styrelsen. Något vi sa ja till. Nu har vi snart fullföljt det vi lovade på förra förbundsmötet, säger Urban Wahlberg.

Under den senaste tiden har även flera styrelsemedlemmar blivit grovt påhoppade i sociala medier. Uttalanden utan fakta och som oftast handlat om person och inte sakfrågor.
- Det är verkligen olyckligt att det arbetsklimatet nu finns runt styrelsen och det arbete som görs. Det gynnar inte vår rörelse inför framtiden när det slutas föra samtal och diskussioner och jag kan bara hoppas att den här nivån och tonaliteten inte används till våra övriga ideella inom bilsporten, säger Karin Leandersson.

Det kommande förbundsmötet för Svenska Bilsportförbundet kommer hållas den 18 april där tre nya styrelsemedlemmar ska röstas in av delegaterna,
- Vi har meddelat valberedningen det beslut vi bestämt oss för och vill med det ge valberedningen lite extra tid att sondera i vår rörelse för tänkbara nya styrelsemedlemmar, avslutar Per-Gunnar Andersson.

www.sbf.se/Nyheter/SvenskBilsport/treledamoterstallerinteuppforomvalvidkommandeforbundsmote/
21-01-21 Kompensationsstöd till idrottsföreningar hösten 2020
Idrottsföreningar och specialidrottsförbund kan ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen för andra halvåret (kvartal 3 och 4) 2020.


Regeringen har beslutat om ett stödpaket på 1 miljard kronor för att kompensera idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. RF har uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen.

Här finns mer information och länk till hur ansökan om kompensationsstöd går till.
Sök kompensationsstöd för corona (https://www.rf.se/bidragochstod/Bidrag/kompensationsstodtillidrottsforeningar/)

shttps://www.sbf.se/Nyheter/SvenskBilsport/kompensationsstodtillidrottsforeningarhosten20202/

21-01-21 Race Of Champions etablerar sig på Pite Havsbad med årlig tävling
Att en av världens mest prestigefyllda motorsporttävlingar Race Of Champions etablerar sig årligen på Pite Havsbad innebär inte bara ett lyft för motorsporten, hundratals nya arbetstillfällen skapas i regionen, besöksnäringen i regionen utvecklas enormt under vintersäsong och flertalet viktiga branscher kommer att gynnas, inte minst bilstestindustrin. Fokus på hållbar utveckling, närheten till ett starkt innovation- och testbäddskluster och framgångsexempel som batterifabriken Northvolt, vindkraftsparken Markbygden 1101 och tex Hybrit som satsar på tillverkning av fossilfritt stål skapar unika möjligheter till samarbeten.

International Media Productions (IMP) tillkännagav under torsdagen att det första Race Of Champions (ROC) någonsin i Norden och första på snö och is. Race Of Champions är ett årligt evenemang där de bästa förarna inom global motorsport tävlar mot varandra för att kröna den bästa av dem bästa; ”Mästarnas Mästare”. I januari 2022 kommer ROC för första gången någonsin att köras på snö och is på en specialdesignad bana på det frusna havet vid Pite Havsbad, bara 60 mil från polcirkeln.
- På ROC letar vi alltid efter nya utmaningar till världens främsta tävlingsförare. Tidigare kan det ha varit en mycket snäv bana inuti några av väldens mest berömda arenor, men den här gången kommer vi att kunna bygga en längre, bredare och mer spektakulär bana än någonsin här på havsisen utanför Pite Havsbad. ROC Snow & Ice kommer skilja sig från allt vi tidigare sett och kommer bli ett ultimat test av förarnas bilkontroll. Det känns väldigt bra att kunna inleda ett långsiktigt samarbete med Pite Havsbad Group som partner och att vi tillsammans bygger en unik Race Of Champions bana på fruset hav för några av världens mest legendariska racingförare, och sedan efter tävlingen för unika ROC Driving experiences. I samarbetet med Pite Havsbad Group får vi också ett unikt upplägg med allt på ett och samma ställe med tävlingar, aktiviteter, nöjen och boende på Pite Havsbad. Det blir enda stället i världen med en egen Champions Village och Champions Club, säger Fredrik Johnsson ROC.

Föraruppställningen kommer att tillkännages löpande fram till evenemanget, men Race Of Champions är känt för att locka superstjärnor från alla de främsta klasserna inom motorsport som Formel 1, Le Mans, Nascar, IndyCar, World Rally och Rallycross. Vid pressreleasen blev Sveriges Johan Kristoffersson som är trefaldig världsmästare i rallycross och Champion och 2019 ROC Nations Cup Champion, den första som testkörde ROC Snow & Ice-banan någonsin.
- Det är så himla kul att köra på den här ROC-banan och få sladda genom kurvorna. Det kommer bli en utmaning, men jag tror att alla förare kommer att älska det. Att delta i Race Of Champions i Mexiko 2019 är en av de bästa upplevelserna jag varit med om, och att nu få göra det igen men denna gång på hemmaplan i Sverige gör det ännu mer speciellt, sa Johan Kristoffersson.

Race Of Champions på Pite Havsbad kommer kunna ses över hela världen. På Pite Havsbad finns boendekapacitet med hotellrum, stugor och camping för ca 7000 personer. Evenemanget beräknas sysselsätta flera hundra personer och vi siktar på publikrekord.
- Vi är mycket glada över att vi har tecknat ett långsiktigt avtal om att årligen hålla det enda Race Of Champions i världen på snö och is och enda i Norden. Ett världsunikt evenemang där världens bästa förare kommer köra på fruset hav och där hela arrangemanget med tävling, aktiviteter, nöjen, restaurang och boende är på Pite Havsbad. Detta evenemang kommer bli ett stort lyft för vinterturismen, säger Tobias Lindfors, ordförande och ägare Pite Havsbad Group.
- Race Of Champions på Pite Havsbad kommer att vara det största arrangemanget som har genomförts i Norrbotten och det är väldigt glädjande att det medför många nya jobb långsiktigt, säger Björn O Nilsson, Landshövding i Norrbotten.

Race Of Champions blir årligen återkommande, men också mer än bara ett event om året.
- Efter evenemanget kommer Race Of Champions-banan hållas öppen till slutet av varje vintersäsong, och erbjuda unika ROC Driving-upplevelser för både företagskunder och privata kunder genom ett långsiktigt partnerskap med Pite Havsbad Group, säger Fredrik Johnsson ROC.

Ett återkommande världsevent inom bilsporten i Sverige är även något som gynnar hela den svenska bilsportrörelsen.
- Det är så roligt att Race Of Champions nu kommer till Sverige. Jag tycker det är både häftigt och imponerande när man ser på historiken där det tävlats på platser som Barcelona, London och Paris och så nu i Piteå. Det kommer bli något nytt och annorlunda, både för eventet och för förarna. Det är en underbar miljö på Pite Havsbad. För oss som förbund blir det naturligtvis en av årets största händelser. Att de sen väljer att etablera sig på det sett som nu görs med återkommande tävlingar och event under säsong är bara positivt och kommer gynna hela bilsporten. Det kommer bli riktigt bra, säger Anna Nordkvist, vd för Svensk Bilsport.

Mer information på, https://www.raceofchampions.com/
https://www.sbf.se/Nyheter/SvenskBilsport/raceofchampionsetablerarsigpapitehavsbadmedarligtavling/
21-01-16 Extra förbundsmöte
Svenska Bilsportförbundets styrelse har mottagit en begären om extra förbundsmöte. Styrelsen behandlade frågan på styrelsemötet igår och beslutade att den process som anges i förbundets stadgar ska följas.

Kungörelse med information om datum för mötet samt hur mötet kommer att genomföras kommer att ske till distriktens ombud samt på förbundets officiella organ www.sbf.se.
21-01-16 Tillåten smittskyddssäker verksamhet fram till 24 januari
Vid ett informationsmöte den 13 januari med Riksidrottsförbundet och specialförbunden delgavs de fortsatta riktlinjerna för att bedriva idrottsverksamhet fram till 24 januari.

Fortsatt gäller Folkhälsomyndighetens övergripande riktlinjer för att minimera smittspridningen i samhället. Se www.folkhalsomyndigheten.se

Beslut som nu gäller fram till den 24 januari är att idrottslig verksamhet kan bedrivas om det görs rätt enligt nuvarande direktiv.

Folkhälsomyndigheten och Regeringen pekar på vikten av att genomföra så mycket verksamhet som går utomhus.

Inom ramen för riktlinjerna är:
Träning tillåten utomhus.
Tävling för elit är tillåten.

Bilsportstävlingar klassas som offentlig tillställning och lyder därmed under ordningslagen. Sedan den 24 november gäller att max 8 personer får delta på offentliga tillställningar eller allmänna sammankomster. Undantag från maxgränsen på 8 personer för offentlig tillställning ges endast för yrkesidrott på seniornivå.

Nationella elittävlingar på SM-nivå för seniorer vilka klassas som tävlingar för yrkesidrottare kan arrangeras. Detta innefattar SM-tävlingar i Svensk Bilsports samtliga sportgrenar. Juniorer som håller nationell seniorelit får tävla i seniorklass. För dessa tävlingar gäller 50-personersregeln och anpassningar för att få till smittsäkra arrangemang.

Förordning från regeringen
Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
- Högst 8 deltagare (Se ovan för nationella elittävlingar)
- Högst 300 i sittande publik om
- Sittplats med minst 1 meters avstånd
- I övrigt ges förutsättningar att hålla det avståndet till varandra
- Två deltagare i sällskap med varandra får anvisas sittplatser närmare än en meter från varandra
- Länsstyrelsen får begränsa antalet deltagare ytterligare

Enskildas ansvar under träning och tävling
I Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) ligger ett stort ansvar på individen. Man bör som enskild bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.

Personer födda 2004 och tidigare bör när de tränar idrott eller bedriver någon annan fritidsaktivitet
- hålla avstånd till varandra
- inte dela utrustning med varandra. Detta kan t.ex. gälla vattenflaskor, munskydd m.m. som kan överföra saliv.
- när det är möjligt genomför aktiviteten utomhus
- undvika gemensamma omklädningsrum
- resa till och från aktiviteten individuellt
- utföra aktiviteten i mindre grupper

Dessa råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2005 och senare.

Fortsatt finns det regionala restriktioner att ta hänsyn till för den som skall bedriva tränings- eller tävlingsverksamhet.

https://www.sbf.se/Nyheter/SvenskBilsport/tillatensmittskyddssakerverksamhetframtill24januari/

21-01-13 Svenska Bilsportförbundets styrelse har mottagit en begären om extra förbundsmöte
Styrelsen behandlade frågan på styrelsemötet igår och beslutade att den process som anges i förbundets stadgar ska följas.

Kungörelse med information om datum för mötet samt hur mötet kommer att genomföras kommer att ske till distriktens ombud samt på förbundets officiella organ www.sbf.se.
21-01-11 SBFs tyrelsen informerar januari 2021
Här kommer ett första ”Styrelsen informerar” för 2021. Det blev lite av en rivstart på det nya året, där frågan om Rally Sweden hamnat mitt i blickfånget.

Självklart vill vi ha kvar den svenska VM-deltävlingen i rally. Det har aldrig varit tal om något annat och vi har inte stängt några dörrar. Däremot har det funnits olika förslag på hur detta ska försöka lösas. Men att vi arbetar för att bevara vår svenska VM-tävling råder det ingen tvekan om, något vi beskriver längre ner i informationen.

Styrelsen hade under gårdagen ett informationsmöte med alla distrikt och valberedningen för att belysa den uppkomna situationen och om den vidare arbetsprocessen fram till Förbundsmötet. I den turbulens som varit kring förbundet de senaste dagarna lyfte även styrelsen upp värdegrundsfrågan inom vår rörelse. Flera styrelsemedlemmar har blivit grovt påhoppade i sociala medier. Uttalanden utan fakta och som oftast handlat om person och inte sakfrågor. Att tycka och framföra sina åsikter har alla rätt till, men det måste ske på ett civiliserat sätt. Risken är annars att ingen vill arbeta som ideell inom någon form av förenings- eller förbundsroll i framtiden.
Föreningsrörelsen är en demokratisk idrottsrörelse där vårt Förbundsmöte tillsätter styrelse och beslutar om budget och verksamhetsplaner. Vill man vara med och påverka bilsportens framtid är det där man ska göra sin röst hörd. För den som inte är nöjd kommer en ny chans i april då nästa Förbundsmöte hålls.

Samtidigt har det i dagarna i media pågått en nyhetsdebatt kring Rally Swedens framtid som enligt media synes orolig och där en konkurs med resultatet, att inget VM-rally blir kvar i Sverige, är en del av summeringen.

Rally Sweden är ett av landets största idrottsevenemang som drivs av Svenska Rallyt AB, ett bolag som ägs till hälften vardera av Svenska Bilsportförbundet och Uvåns näringslivscenter i Hagfors. Rally Sweden är något vi inom Svenska Bilsportförbundet vill ska finnas kvar, men Rally Sweden har under ett antal år haft en mycket ansträngd ekonomi och därtill ansatts av en väderlek som inte varit gynnsam för tävlingen.

I dag har Svenska Rallyt AB avtal fram till 2022, med den arrangerande promotorn som driver VM-serien, på uppdrag av internationella förbundet, FIA. Därefter ska en ny förhandling ske för en ny avtalsperiod.
Efter de snöfattiga vintrarna i Värmland har krav ställts från både seriens promotor och FIA att Rally Sweden måste säkerställa ett snörally. Kravet är att Rallyt Sweden ska vara ett vinterrally och då ska det köras på vintervägar. Detta skulle kunna innebära en flytt av tävlingen längre norrut i landet, ett utredningsuppdrag som vd för Rally Sweden redan har tillsammans med Svenska Bilsportförbundet och som är pågående.

Ett snösäkert rally är en del att lösa, det andra är en ekonomi i balans.
Arbetet med att lösa framtiden för Rally Sweden har pågått under en längre tid och under nästa vecka kommer ett nytt möte hållas gällande Rally Sweden med målet att se vilket eller vilka alternativ som det ska fortsätta att arbetas med.

För oss i styrelsen har det varit självklart att vi inom Svensk Bilsport ska behålla ett VM-rally i Sverige och varumärket Rally Sweden. Det betyder enormt mycket för bilsporten och våra medlemmar, men även externt, allt från medial uppmärksamhet till rekrytering. Vi kan på sikt inte driva det vidare under de förutsättningar som råder nu och med risk för att i en framtid sätta hela Bilsportförbundets ekonomi på spel. Vi hanterar våra medlemmars pengar, som skall täcka administration och utveckling av hela bilsporten och utifrån det måste vi också ta ansvar för våra gemensamma resurser.

Men att vi fortsatt ska ha kvar ett VM-rally i Sverige har aldrig varit någon fråga. Det är ett av Idrottssveriges starkaste varumärken, intresse och publikmässigt är det största vi har. Vi måste finna en ny och stabilare lösning där vi får ett snösäkrat rally med en stabil framtida ekonomi. Vi arbetar nu vidare med flera alternativ. Intressenter finns sen tidigare och de samtalen fortsätter nu.

Frågan kring Rally Sweden är en av de viktigaste, men samtidigt har vi en verksamhet som rullar vidare i samtliga sportgrenar, även om det just nu i en pandemitid går lite långsammare. Styrelsen har sedan tidigare beslutat om Organisationsutveckling, Elektrifiering av Bilsporten, Supporterprojekt med flera. Arbetet med dessa kommer att fortsätta.

Styrelsen vill göra det med en budget i balans för att utifrån vad som ryms inom de ekonomiska ramarna arbetet vidare med att utveckla Svensk Bilsport. Vi kommer inte att kunna göra allt på en gång, utan får ta det steg för steg utifrån de resurser vi har till förfogande inom förbundet, både personella och ekonomiska. Vi kommer även fortsatt att informera om styrelsens arbete och prioriteringar fram till kommande Förbundsmöte i april.

Med vänliga hälsningar från
Svenska Bilsportförbundets styrelse
21-01-07 Engström blir tf ordförande för Svensk Bilsport
Roger Engström blir tf. ordförande för Svensk Bilsport. Det stod klart efter beslut på styrelsens konstituerande möte under tisdagskvällen. Efter att tidigare ordförande Magnus Berthling meddelat att han avgår med omedelbar verkan har den sittande styrelsen genomfört ett konstituerande möte under kvällen. Där valdes Roger Engström till tf. ordförande för Svenska Bilsportförbundet.

Roger Engström som valdes in som ny i styrelsen under Förbundsmötet i september 2020 har sedan tidigare haft rollen som ordförande under många år i Smålands distrikt.
- Att vara ordförande för Svenska Bilsportförbundet som är ett av svensk idrotts större förbund är verkligen hedrande. Men nu är jag det i rollen som tf fram till det kommande Förbundsmötet i april senare i år. Vad som händer därefter får visa sig då, säger Svensk Bilsports tf ordförande Roger Engström.

Engström ersätter tillfälligt Magnus Berthling som så sent som i september valdes till ny ordförande för Svensk Bilsport. Nu väljer han att avgå.
- Utan att gå in i detaljer handlar det om förtroendet inom styrelsen, skriver Magnus Berthling i det brev han skickat ut till delar av bilsportrörelsen.

Att styrelsearbetet från och med december inte fungerat friktionsfritt bekräftar även Roger Engström.
- Ja, det stämmer, vi har framförallt haft en huvudfråga där vi varit oeniga, det bekräftar jag, vilket också har påverkat arbetet i styrelsen negativt. Som Magnus själv anger offentligt kunde han inte stå bakom beslutet och valde därför att avgå som ordförande, säger Engström och fortsätter.
- Däremot har det funnits en gemensam vilja i övriga frågor att driva framåt i arbetet och tänka nytt. Att utveckla och förändra för framtiden är mycket viktigt och vi har sen tidigare beslutat om Organisationsutveckling, Elektrifiering av Bilsporten, Supporterprojekt med flera, arbetet med dessa kommer att fortsätta.

Sedan den framröstade styrelsens första möte i september har bilsportens medlemmar under rubriken Styrelsen informerar kunnat ta del av information om framtida förändringar och projekt.
- Det som jag och hela styrelsen ser som viktigast nu är att vi fortsätter med det arbete som är påbörjat för det år som vi nu har klivit in i. Vi vill göra det med en budget i balans för att utifrån vad som ryms i den bedriva arbetet vidare med att utveckla Svensk Bilsport. Vi kommer inte kunna göra allt på en gång utan får ta det steg för steg utifrån de resurser vi har till förfogande inom förbundet, både personella och ekonomiska. Vi kommer även fortsatt att informera om styrelsens arbete och prioriteringar, säger Roger Engström.
- Kvarvarande sex personer i styrelsen kommer att leda arbetet framåt till förbundsmötet i april, säger Engström.
- Jag med hela styrelsen vill också tacka Magnus för den tiden han har varit ordförande, den tid, energi och framåtlutande idéer han bidragit med, avslutar Roger Engström, Svensk Bilsports tf ordförande

Den 18 april 2021 har Svensk Bilsport sitt nästa Förbundsmöte där bilsportens medlemmar ska besluta om vem som blir ny ordförande för Svenska Bilsportförbundet.

Här finns protokollet att läsa från styrelsens konstituerande möte: https://www.sbf.se/globalassets/svenska-bilsportforbundet/filer/protokoll/2021/styrelsen_2021-01.pdf
21-01-05 Ordförande Magnus Berthling avslutar sitt uppdrag inom Svensk Bilsport
Svenska Bilsportförbundets ordförande avgår.
Idag meddelade Lars Pettersson att han avgår som ordförande med omedelbar verkar i Svenska Bilsportförbundet styrelse.
- Svensk bilsport står inför många viktiga frågor framöver som vi inom hela Bilsportsverige behöver lägga fokus på. Den senaste tidens diskussioner vi haft i svensk bilsport har tagit fokus från just de viktiga framtidsfrågorna, vilket på sikt inte är bra för Bilsportsverige eller för förbundet. Mot bakgrund av det har mitt beslut vuxit fram att nu avgå som ordförande, säger Lars Pettersson.
- Jag är i stolt över de åren jag haft i styrelsen och de senaste två åren som ordförande och jag vill tacka alla i Bilsportsverige för det engagemang som finns för att utveckla vår idrott och mitt engagemang för svensk bilsport kommer inte försvinna efter detta, säger Lars Pettersson.

Den 18 april 2021 har Svensk Bilsport sitt nästa Förbundsmöte där beslut ska tas om vem som blir ny ordförande för Svenska Bilsportförbundet.


Tryck här för mer info!
Tillbaka till startsidan